A Kormány 173/2003. (X. 28.) rendelete

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

A rendelet célja

1.§

A rendelet célja, hogy a pihenés alkotmányos jogának érvényesítése érdekében meghatározza a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek típusait, minősítési követelményeit és üzemeltetési feltételeit.

A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed
  a) a 3. § szerinti közösségi elhelyezést biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező létesítményekre (a továbbiakban: szálláshely),
  b) a szálláshelyek tulajdonosaira, vagyonkezelőire, bérlőire, üzemeltetőire (a továbbiakban: szolgáltató),
  c) a szolgáltatást igényjogosultként és hozzátartozójaként, valamint bel- és külföldi turistaként igénybe vevőkre (a továbbiakban együtt: vendég).
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
  a) a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásra,
  b) a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítására,
  c) az állami vezetők üdültetését biztosító üdültetési intézmények hasznosítására, a 14. § szerinti nyilvántartásba vétel és a 21. § (3) bekezdése szerinti statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség kivételével,
  d) a szálláshelyek különleges célú igénybevételére.
(3) A diákotthonok és kollégiumok nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a létesítésükről rendelkező alapító okiratukban meghatározottak szerint, alaptevékenységen kívüli kiegészítő vagy vállalkozási melléktevékenységként nyújthatnak.
(4) Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás csak az e rendeletben foglaltak szerint nyújtható.
(5) Az e rendeletben meghatározott önkormányzati feladat- és hatásköröket a szálláshely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) gyakorolja.

Értelmező rendelkezések

3. §

(1) E rendelet alkalmazásában
  a) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és a szolgáltató által ekként minősített üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely,
  b) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősül a szolgáltató által ekként minősített,
    ba) sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési részegység,
    bb) szálláshely-szolgáltatásának időszakában kiegészítő/melléktevékenység formájában üzemeltetett hivatali, közintézményi és egyházi intézményi szállás.
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek típusait (altípusait) az 1. számú melléklet, az e típusoknak (altípusoknak) minősülő további szálláshelyeket, valamint a szálláshelyek besorolását és minősítési követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az igénybevétel időtartama szerint
  a) egy éjszakás tartózkodást biztosító (a továbbiakban: alkalmi) szálláshelynek minősül
    1. a bivakszállás,
    2. a hegyi menedékházban kialakított szükségszállás;
  b) 2-4 éjszakás (a továbbiakban: rövid idejű) tartózkodást biztosító szálláshelynek minősül
    1. a nomád táborhely,
    2. a hegyi menedékházból a kulcsosház és a matracszállás,
    3. a pihenőházból a vendégszállás;
  c) 5-28 éjszakás (a továbbiakban: átmeneti) tartózkodást biztosító szálláshelynek minősül
    1. az üdülő,
    2. a gyermek- és ifjúsági tábor,
    3. a hegyi menedékházból a turistaház,
    4. a pihenőházból a munkásszállás,
    5. a diákotthon, kollégium.
(3) Az üzemeltetés módja szerint
  a) állandó felügyelet nélkül üzemelő szálláshelynek minősül
    1. a nomád táborhely,
    2. a bivakszállás,
    3. a hegyi menedékházból a kulcsosház,
    4. a pihenőházból a vendégszállás;
  b) állandó felügyelettel üzemelő szálláshelynek minősülnek az a) pontba nem tartozó szálláshelyek.
(4) E rendelet alkalmazásában nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyen nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül megvalósító szolgáltatási tevékenység, tekintet nélkül a szolgáltató jellegére.

4. §

E rendelet alkalmazásában
1. állandó felügyelet: a szolgáltatónak, illetve megbízottjának a szálláshelyen való folyamatos jelenléte, ide nem értve a szolgáltatást segítő háttértevékenységek miatti rövid távolléteket;
2. belföldi: a személyazonosító igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár, bevándorolt, illetve menekült jogállású személy;
3. csoportos elhelyezésre alkalmas szálláshely (közösségi szálláshely): 5 főnél nagyobb befogadó képességű szálláshely;
4. csoportvezető: több vendég (formális vagy tényleges csoport) képviselője;
5. hozzátartozó: a Ptk. 685/B. §-ában meghatározott személyi kör;
6. idényjellegű (szezonális) üzemelés: a naptári év szolgáltató által meghatározott, legalább egy hónapos időszakára kiterjedő folyamatos működés;
7. igényjogosult: jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a szolgáltatóval közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban álló, illetve a szolgáltatótól nyugdíjazott személy;
8. összkapacitás: a férőhelyek és a hozzárendelt tárgyévi működési napok számának szorzatösszege;
9. kedvezményes üdültetés: az igényjogosultak és hozzátartozóik részére kedvezményes áron biztosított üdülési lehetőség, ideértve a hétközi, hétvégi pihenést és a jutalomüdültetést is;
10. külföldi: az Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgára, harmadik ország állampolgára, valamint a hontalan személy;
11. különleges célú igénybevétel: a szálláshely-szolgáltatás körén kívüli, a szálláshely üzemeltetésével és rekonstrukciójával összefüggő, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerinti szolgálati és elhelyezési célú igénybevétel;
12. létesítmény: az egy ingatlanon álló építmények és szabadterek összessége;
13. rendkívüli helyzet: pl. szélsőséges időjárás-változás, hegyomlás, erdőtűz, sötétben vagy ködben való eltévedés, baleset, kihűlés veszélye stb.;
14. sportlétesítmény: olyan létesítmény, amely sporttevékenység céljára rendszeresített berendezéssel, felszereléssel, a csoportos és egyéni felszerelések tárolására, illetve a sporttevékenységhez kapcsolódó háttértevékenységek céljára szolgáló helyiséggel, továbbá szálláshely céljára szolgáló helyiséggel is rendelkezik, így különösen az edzőtábor, valamint egyes hegyi (síház, barlangász és hegymászó bázis, vadászház) és vízi (csónakház, vízi telep, vitorlástelep, búvárbázis, horgásztanya) létesítmények;
15. turista: szünidős, rekreációs, szabadidős vagy szakmai célból a szokásos környezetén kívülre távozó és a felkeresett helyen legalább egy éjszakát eltöltő személy;
16. üres férőhely: általánosan a kontingens-elosztáson alapuló tervszerű, szervezett üdültetés, továbbá az igényjogosultak és hozzátartozóik által nem szervezett üdültetés, pihenés keretében igénybe vett férőhelyeken kívül fennmaradó, nem tervezhető mennyiségű és eloszlású férőhely, mely a turisták rendelkezésére áll.

A SZÁLLÁSHELY

A létesítmény és a szálláshely kialakításának alapfeltételei

5. §

(1) Az alkalmi szálláshely
  a) legyen alkalmas 24 órás emberi tartózkodásra, így
    1. ne veszélyeztesse az egészséget [6. § (1) bekezdés],
    2. biztosítsa az emberi mozgástér szükséges minimumát;
  b) elégítse ki az alapvető komfortszükségleteket, így
    1. biztosítson - átlagos testméretű személy számára elegendő - fekvő felületet,
    2. biztosítson a szálláshely környezetében ivóvizet, tisztálkodási lehetőséget és illemhelyet.
(2) A rövid idejű tartózkodást biztosító szálláshely legyen alkalmas néhány napos tartózkodásra és elégítse ki a hétvégi jellegű komfortszükségleteket.
(3) Az átmeneti tartózkodást biztosító szálláshely legyen alkalmas egyhetes vagy azt meghaladó időtartamú tartózkodásra és elégítse ki az üdülési jellegű komfortszükségleteket.

A létesítmény és a szálláshely kialakítása

6. §

(1) Az építmény egyes (rész)egységeit úgy kell kivitelezni, hogy azok a rendeltetésszerű használat tekintetében együttesen feleljenek meg az életbiztonság, így
  a) az állékonyság és a szilárdság,
  b) a tűzbiztonság,
  c) a használati biztonság
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (OTÉK-ban) rögzített követelményeinek.
(2) A szálláshely a 2. számú mellékletben foglalt minősítési követelmények szerint feleljen meg
  a) a higiénia és az egészségvédelem,
  b) a környezetvédelem,
  c) az energiatakarékosság és a hővédelem,
  d) a nedvesség elleni védelem,
  e) a vagyonvédelem
feltételeinek.
(3) Az egyes helyiségek méretei, kialakítása a 2. számú mellékletben foglalt minősítési követelmények szerint feleljen meg
  a) az átlagos belmagasság,
  b) a légtérfogat,
  c) a hasznos alapterület,
  d) a tisztálkodó helyiség és az illemhely
feltételeinek.
(4) A közúton megközelíthetetlen szálláshely mentesül
  a) a járműtároló- és parkolóhely-létesítés,
  b) az akadálymentesítés
OTÉK-ban foglalt kötelezettsége alól.

Névfeltüntetés

7. §

(1) A szolgáltató köteles a szálláshelyet magyar nyelven,
  a) az egyediség,
  b) a szálláshely típusa (altípusa) szempontjainak figyelembevételével elnevezni.
(2) A szálláshely elnevezése
  a) nem sértheti a jó ízlést,
  b) nem lehet megegyező vagy összetéveszthető a környezetében található más hasznosítási célú (pl. kereskedelmi, illetve magán-) szálláshely elnevezésével.
(3) Az átmeneti és rövid idejű szálláshely szolgáltatója köteles
  a) a bejáraton kívül jól látható módon feltüntetni a szálláshely nevét,
  b) a szálláshelyen belül jól látható módon feltüntetni saját és a szálláshely nevét, hatósági nyilvántartásba vételi számát, a szálláshely típusát (altípusát), minősítését, valamint a szállásdíjra vonatkozó információkat.
(4) Az állandó felügyelet nélkül üzemelő szálláshely szolgáltatója a (3) bekezdés b) pontja szerinti adatokkal együtt köteles feltüntetni az ingatlan adatai közül a település nevét, az ingatlan fekvését (belterület, külterület), valamint helyrajzi számát.
(5) A gyermek- és ifjúsági táborban telepített sátortábor szolgáltatója a (3) bekezdés szerinti adatokat a tábor recepciós épületében köteles feltüntetni.
(6) A nomád táborhely szolgáltatója a (3) bekezdés a) pontja szerinti névfeltüntetésre köteles.

Minősítés

8. §

(1) A minősítés a vendég alapvető tájékoztatását szolgálja.
(2) A szolgáltatás kezdetét megelőzően a szálláshelyet minősíteni kell. A minősítést - a szálláshely kialakítására, felszereltségére és szolgáltatásaira vonatkozó előírások alapján - a szolgáltató végzi (önminősítés).
(3) Egy létesítményen belüli több szállástípus esetén a szolgáltató választása szerint
  a) a létesítményt szállástípusonként (altípusonként) önálló létesítményekre osztva külön-külön kell minősíteni, vagy
  b) a fő szállástípus szerint kell a szálláshelyet minősíteni, amennyiben a fő szállástípustól különböző szállástípusok (altípusok) összkapacitása nem éri el az éves összkapacitás 10%-át.
(4) A szolgáltató - a tárgyévi összkapacitás 5%-át meg nem haladóan - a 4. § 16. pontjában meghatározott üres férőhelyet a 9. § (1) bekezdés alapján megállapított árhoz képest az általa évente előre meghatározott haszonkulccsal növelt áron értékesítheti. A haszonkulcs mértéke nem haladhatja meg a 30%-ot. A szolgáltató fenti tevékenységét külön engedély nélkül végezheti.
(5) A szolgáltató köteles a tárgyévet követően a 20. § (1) bekezdés c) pontja szerint a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatók hatósági nyilvántartásából való törlését kezdeményezni, amennyiben a tárgyévben értékesített üres férőhelyek száma meghaladja a (4) bekezdés szerinti mértéket.

Ármegállapítás

9. §

(1) Az e rendelet szerinti szolgáltatás díját a szolgáltató nyereség- és vagyonszerzést kizáró módon, illetőleg mértékben köteles megállapítani, a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében.
(2) Bivakszállás igénybevételéért ellenérték nem állapítható meg.

A SZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY

A szolgáltatási szerződés

10. §

(1) A szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződést - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt, írásban kell megkötni.
(2) Írásbeli szerződéskötésnek minősül különösen
  a) a vendég megrendelésének elfogadását tartalmazó visszaigazolás,
  b) a férőhely helyszíni értékesítése esetén a bejelentőlap vendég, illetve csoportvezető általi aláírása.
(3) Bivakszállás igénybevételére - jellegéből következően - szolgáltatási szerződés nem köthető.
(4) A szolgáltatási szerződésben a 9. és 11. §-okban foglaltakat érvényre kell juttatni.
(5) A szálláshely-szolgáltatásra egyebekben a Ptk. bérletre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

11. §

(1) A vendég jogait és kötelezettségeit a szolgáltatási szerződés és az annak kötelező mellékletét képező szabályozások (házirend, üzemeltetési utasítás) tartalmazzák.
(2) A szolgáltató jogosult
  a) állandó felügyelet nélküli szálláshely esetén a szolgáltatáshoz való hozzáférés módját és a vendégre háruló többletkötelezettséget megállapítani,
  b) állandó felügyelettel üzemelő szálláshely esetén a szolgáltatás további igénybevételéből
    1. a mások pihenését súlyosan megzavaró,
    2. a külön jogszabályban megállapított, fertőző betegségben szenvedő és fertőzőképes
vendéget kizárni.
(3) A szolgáltató köteles
  a) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos szabályozásokat, így
    1. a rendeltetésszerű működésre vonatkozó házirendet,
    2. a szállásdíjról szóló tájékoztatót,
    3. állandó felügyelet nélkül üzemelő szálláshely esetén az üzemeltetési utasítást
a vendég számára hozzáférhetővé tenni;
  b) a szálláshely rendeltetésszerű használhatóságáról,
  c) a minősítésnek megfelelő előírások betartásáról,
  d) a berendezési és felszerelési tárgyak karbantartásáról,
  e) állandó felügyelettel üzemelő szálláshely esetén
    1. a szálláshely és
    2. a vendégek megőrzésre átadott értékei felelős őrzéséről,
    3. a vendég nyugalmáról
gondoskodni;
  f) a vendég szolgáltatásból való kizárásának - (2) bekezdés b) pontja szerinti - jogcímét jegyzőkönyvben rögzíteni.

Házirend

12. §

(1) A házirend a szálláshely rendeltetésszerű üzemelése időszakában a vendégre vonatkozó szabályok gyűjteménye.
(2) A házirendnek tartalmaznia kell
  a) a be- és kijelentkezéskor történő átadás-átvételre,
  b) a létesítmény, valamint a berendezési és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatára,
  c) a dohányzásra,
  d) a látogatók fogadására,
  e) a biztonsági előírások betartására,
  f) a szálláshelyen és közvetlen környezetében tilalmazott tevékenységekre,
  g) a kárfelelősségre, továbbá
  h) a menekülésre,
  i) a személy- és vagyonmentésre,
  j) a vendégekért felelős személy és a rendkívüli esemény elhárítására hivatott szerv rövid úton való értesítésére
vonatkozó előírásokat.
(3) A házirendet a szerződés mellékleteként vagy kifüggesztés útján kell a vendégek tudomására hozni.

Üzemeltetési utasítás

13. §

(1) Állandó felügyelet nélkül üzemelő szálláshelynél a távollévő szolgáltató miatt a vendégre háruló többletkötelezettségeket egységes dokumentumba (a továbbiakban: üzemeltetési utasítás) kell foglalni.
(2) Az üzemeltetési utasításnak tartalmaznia kell a létesítmény
  a) közműveinek,
  b) gépészeti berendezéseinek,
  c) higiéniás egységeinek,
  d) eszközeinek
üzembe helyezésére, biztonságos működtetésére és üzemen kívül helyezésére vonatkozó előírásokat.
(3) Az üzemeltetési utasítás tartalmazza a létesítmény üzemen kívül helyezése során elvégzendő
  a) hulladék - valamint ágynemű-szolgáltatás esetén használt ágynemű - elhelyezési,
  b) végtakarítási,
  c) zárási feladatokat.
(4) A létesítmény kulcsát és üzemeltetési utasítását - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - egyidejűleg kell átadni, illetve átvenni.
(5) A bivakszállás üzemeltetési utasítása általános és speciális részre tagozódik. Az üzemeltetési utasítás általános részét az 5. számú melléklet tartalmazza. A speciális rész tartalmazza az alkalmazott fűtőberendezés használatára vonatkozó sajátos előírásokat, valamint a legközelebbi ivóvízvételi hely megjelölését. Az üzemeltetési utasítás speciális részét a szálláshelyen belül, tartós kiviteli formában kell közzétenni.

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

A szolgáltató nyilvántartásba vétele

14. §

(1) A jegyző a szolgáltatót - kérelmére - az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint a 3. számú mellékletben meghatározott közhitelű hatósági nyilvántartásba veszi.
(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szolgáltató nevét, címét, statisztikai számjelét, a szálláshely megnevezését, címét, típusát (altípusát), a szolgáltató által bejelentett minősítését, a hasznosított férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) számát.
(3) A tulajdonostól (vagyonkezelőtől, bérlőtől) eltérő üzemeltető esetén az üzemeltetőt kell szolgáltatónak tekinteni.
(4) A jegyző a nyilvántartásba vételről igazolást (a továbbiakban: üzemeltetési engedély) ad ki a szolgáltatónak. Ebben fel kell tüntetni a szolgáltató nevét, címét, nyilvántartásba vételi számát, valamint a szálláshely címét, típusát (altípusát) és minősítését.
(5) A jegyző - a 24. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - a (6)-(7) bekezdésekben foglalt feltételek teljesülése esetén államigazgatási határozattal köteles kiadni az 1. számú mellékletben meghatározott szállástípusra (altípusra) vonatkozó, 4. számú melléklet szerinti üzemeltetési engedélyt.
(6) Az üzemeltetési engedély iránti kérelemhez a szolgáltatónak csatolnia kell
  a) a szolgáltató tevékenység végzésére jogosító okiratot (így különösen: alapító okirat, cégkivonat),
  b) a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot (így különösen: adásvételi, illetve bérleti szerződés),
továbbá a szálláshely szerint illetékes
  c) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) illetékes intézete,
  d) tűzvédelmi szakhatóság,
  e) építésügyi hatóság,
  f) országos jelentőségű védett természeti terület esetében az illetékes nemzeti park igazgatóság
előzetes (szak)hatósági hozzájárulását.
(7) Egy szálláshely egyidejűleg nem rendelkezhet
  a) nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosító üzemeltetési engedéllyel és kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel vagy magánszálláshely idegenforgalmi célú hasznosítására jogosító igazolással is;
  b) a (3) bekezdés szerinti esetben két különböző - a tulajdonos, illetőleg az üzemeltető nevére kiállított - működési engedéllyel.
(8) Nem kell hatósági nyilvántartásba venni a nomád táborhely és - e jogcímen - a hegyi menedékházban kialakított szükségszállás szolgáltatóját.

A vendégek nyilvántartása

15. §

(1) Az átmeneti és rövid idejű szálláshely szolgáltatója - ide nem értve a nomád táborhely szolgáltatóját - a szálláshely-szolgáltatással összefüggő (így különösen adó- és idegenrendészeti) törvényi kötelezettségei körében köteles elkülönítetten vezetni
  a) a külföldi vendégek adatairól a külföldi egyéni bejelentőlap szerinti nyilvántartást (a továbbiakban: vendégkönyv),
  b) a belföldi vendégek adatairól a belföldi egyéni, illetve csoportos bejelentőlap szerinti nyilvántartást (a továbbiakban: egyszerűsített vendégkönyv).
(2) A bejelentőlapot kitöltésével egyidejűleg sorszámmal kell ellátni és a továbbiakban szoros számadású iratként kell kezelni.
(3) A vendégkönyv, egyszerűsített vendégkönyv manuális módszerrel (könyv formájában) vagy számítógéppel egyaránt vezethető. A vendégkönyvben fel kell tüntetni a megnyitás időpontját.
(4) A bejelentőlapot és a vendégkönyvet, egyszerűsített vendégkönyvet a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell kezelni, abba a jelen rendeletben foglaltakon túl más adatot bejegyezni nem lehet.
(5) A vendégkönyvbe, egyszerűsített vendégkönyvbe - törvényi felhatalmazás alapján - betekinthetnek és abból a jogosultságuknak megfelelő körben adatokat igényelhetnek:
  a) az állami és önkormányzati adóhatóságok,
  b) a menekültügyi és idegenrendészeti hatóságok,
  c) a bűnüldöző, igazságszolgáltatási és nemzetbiztonsági szervek.

Külföldi vendégnyilvántartás

16. §

(1) A külföldi egyéni bejelentőlapnak a következő adatokat kell tartalmaznia:
  a) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény 88. §-ának (1) bekezdése szerinti adatokat,
  b) a szálláshely nevét és a szoba számát,
  c) az igénybe vett kedvezmény jellegét,
  d) a kiállítás időpontját és a vendég aláírását,
  e) a fizetésre és a bejelentőlap kezelésére vonatkozó feljegyzést.
(2) A szolgáltató a külföldi egyéni bejelentőlapok adattartalmát annak kézhezvételét követően - de legkésőbb három munkanapon belül - köteles a vendégkönyvbe átvezetni.
(3) A szolgáltató a külföldi egyéni bejelentőlapot a szállás igénybevételétől számított három munkanapon belül köteles a területi idegenrendészeti hatósághoz eljuttatni.
(4) A vendégkönyvnek a területi idegenrendészeti hatóság részére történő végleges leadásáról a szolgáltató évente, a tárgyévet követő év március 31-éig köteles gondoskodni.
(5) A területi idegenrendészeti hatóság a külföldi egyéni bejelentőlap és a vendégkönyv adatait a tárgyév utolsó napjától számított öt évig kezeli, ezt követően az iratokat megsemmisíti.
(6) A (4) és (5) bekezdésekben rögzített határnapok közötti időszakban 15. § (5) bekezdése szerinti iratbetekintést és adatszolgáltatást a területi idegenrendészeti hatóság biztosítja.

Belföldi vendégnyilvántartás

17. §

(1) A belföldi egyéni bejelentőlapnak a következő adatokat kell tartalmaznia:
  a) a vendég vezeték- és utónevét, születési idejét, lakcímét és személyazonosító igazolvány számát,
  b) a szálláshely nevét, címét és a szoba számát,
  c) a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontját,
  d) az igénybe vett kedvezmény jellegét,
  e) a kiállítás időpontját és a vendég aláírását,
  f) a fizetésre és a bejelentőlap kezelésére vonatkozó feljegyzést.
(2) A belföldi csoportos bejelentőlapnak a következő adatokat kell tartalmaznia:
  a) a csoportvezető vezeték- és utónevét, lakcímét, személyazonosító igazolvány számát, telefonszámát és aláírását,
  b) a csoport megnevezését, létszámát, levelezési címét és telefonszámát,
  c) a csoport tagjainak nevét és születési idejét,
  d) a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontját,
  e) az igénybe vett kedvezmény jellegét,
  f) a fizetésre és a csoportos bejelentőlap kezelésére vonatkozó feljegyzést.
A belföldi csoportos bejelentőlapot az egyszerűsített vendégkönyvhöz kell csatolni.
(3) Egyszerűsített vendégkönyvnek minősül a kitöltött belföldi egyéni és csoportos bejelentőlapok oldhatatlan kötéssel összeszerelt tömbje is, ha azt a szolgáltató fedlappal és azon a megnyitás időpontjára vonatkozó feljegyzéssel látta el. Az ekként összeszerelt egyszerűsített vendégkönyvet évente le kell zárni.
(4) A szolgáltatónak a bejelentőlapokat - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a tárgyévet követő év március 31-éig, az egyszerűsített vendégkönyvet a lezárástól számított öt évig meg kell őriznie, ezt követően az iratokat meg kell megsemmisítenie.

Vásárlók könyve

18. §

(1) A vendég - szolgáltatással kapcsolatos - írásbeli észrevételeinek, panaszának közlésére a vendégkönyv, egyszerűsített vendégkönyv vezetésére kötelezett szolgáltató köteles vásárlók könyvét rendszeresíteni.
(2) A vásárlók könyvét a használatbavétel előtt a jegyző hitelesíti. A vásárlók könyvében - annak használatbavétele előtt - fel kell tüntetni a megnyitás időpontját.
(3) A vásárlók könyvébe bárki betekinthet, abból az arra feljogosított hatóság a külön jogszabályban meghatározott módon és körben adatokat igényelhet.
(4) A szolgáltatónak a vásárlók könyvét - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az utolsó bejegyzéstől számított két évig meg kell őrizni.

Hatósági ellenőrzés

19. §

(1) A szolgáltató - állandó felügyelet nélkül üzemelő szálláshely esetén előzetes írásbeli értesítés alapján, megfelelő időpont tűzése esetén - köteles a jegyző és az illetékes (szak)hatóságok (a továbbiakban együtt: ellenőrzésre jogosult) részére a szálláshelyre való belépést és az ellenőrzés lebonyolítását biztosítani.
(2) A szolgáltató jogosult az ellenőrzésen jelen lenni.
(3) Ha az ellenőrzésre jogosult megállapítja, hogy a szolgáltatás nem felel meg az e rendeletben előírt feltételeknek, a létesítmény, illetőleg berendezési és felszerelési tárgyai állapota, minősége, tisztasága jogszabályba ütközik, a szolgáltatót írásban a kifogásolt állapot megszüntetésére hívja fel.
(4) A szolgáltató köteles a felhívás kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül a kifogásolt állapotot megszüntetni, vagy ha az nem lehetséges, a szálláshelyet átminősíteni, és erről az ellenőrzésre jogosultat, valamint a jegyzőt írásban értesíteni.
(5) Ha a szolgáltató a felhívás kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül a kifogásolt állapotot nem szüntette meg, illetőleg a szálláshely átminősítéséről nem gondoskodott, a jegyző - a 20. §-ban foglaltak kivételével, a szolgáltató egyidejű tájékoztatásával - a szálláshelyet átminősíti.

Törlés

20. §

(1) Törölni kell a hatósági nyilvántartásból a szálláshelyszolgáltatót, ha
  a) e rendelet rendelkezéseinek a hatóság felszólítása ellenére ismételten nem tesz eleget,
  b) a szálláshely típusa (altípusa) szerinti minősítési követelmények minimumának tartósan vagy ismétlődően nem képes megfelelni és más szálláshelytípusba (altípusba) való átminősítésére sem nyílik mód, illetve azt a szolgáltató nem fogadja el,
  c) a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatók hatósági nyilvántartásából való törlését kereskedelmi-, illetve magánszálláshely-szolgáltatóként történő hatósági nyilvántartásba vétele céljából kérelmezi,
  d) a hatósági nyilvántartásból való törlését egyéb okból kérelmezi.
(2) Az a szolgáltató, amelyet a nyilvántartásból az (1) bekezdés a)-b) pontja alapján töröltek, újabb nyilvántartásba vételét a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül nem kérheti.
(3) Az a szolgáltató, amelyet a nyilvántartásból az (1) bekezdés c)-d) pontja alapján töröltek, újabb nyilvántartásba vételét a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül nem kérheti.

Adatszolgáltatás

21. §

(1) A vendégkönyv, egyszerűsített vendégkönyv vezetésére kötelezett szolgáltató az abban szereplő adatok alapján köteles évente, a tárgyévet követően az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) "Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről" című kérdőívén, az abban meghatározottak szerint adatokat szolgáltatni.
(2) A szolgáltató az adatszolgáltatással egyidejűleg köteles a kérdőív egy példányát a jegyző számára megküldeni.
(3) Az állami vezetők üdültetését biztosító üdültetési intézmény a külön jogszabályban meghatározottak figyelembevételével köteles az (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatásnak eleget tenni, egyidejűleg mentesül a (2) bekezdésben foglalt kötelezettség alól.

Az Európai Közösség felé történő adattovábbítás

22. §

Az európai közösségi célú turizmus-statisztikai adatgyűjtés területén a Tanácsnak az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtéséről szóló 95/57/EK irányelvében meghatározott adattovábbítást a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feladatkörében a Központi Statisztikai Hivatal végzi.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

23. §

(1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésekben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet 16. § (3) bekezdése, valamint 22. §-a az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésekor egyéb jogcímen már üzemelő, ténylegesen nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást nyújtó létesítményeket 2004. február 28-ig kell a rendelet rendelkezéseinek megfelelően minősíteni, valamint a 14. § (1) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettségnek eleget tenni.

Átmeneti rendelkezés

24. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hegyi menedékházak (turista- és kulcsosházak), valamint a sportlétesítmények szálláshely-részegységei az "egyéb sportlétesítmények épülete" építményfajtából az "egyéb, rövid idejű tartózkodásra szolgáló épületek" építményfajtába sorolandók át.
(2) A jegyző - a 14. § szerinti eljárásában - a jelen szakasz (1) bekezdése szerinti létesítményeket érdemi vizsgálat nélkül, a (3) bekezdésben foglaltak teljesüléséig ideiglenes jelleggel veszi nyilvántartásba.
(3) A jegyző az (1) bekezdés szerinti, építés nélküli rendeltetésváltozással összefüggő hatósági eljárást 2004. szeptember 1-jét követően új eljárás keretében kezdeményezi.
(4) A hegyi menedékházak, valamint a sportlétesítmények szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési részegységei végleges nyilvántartásba vételére a (3) bekezdés szerinti eljárást követően kerül sor.

Felhatalmazás

25. §

(1) Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter és a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter, hogy együttes rendeletben határozza meg egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeit.
(2) Felhatalmazást kap a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter, hogy a belügyminiszterrel, az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszterrel és a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel együttes rendeletben határozza meg egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos építésügyi, táj- és természetvédelmi feltételeket.
(3) Felhatalmazást kap a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg a hegyi menedékházak, valamint a sportlétesítmények szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési részegységei rendeltetésváltozásával összefüggő méltányossági hozzájárulás eljárási szabályait.

Módosuló rendelkezések

26. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
  a) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet 121. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
"(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól kormányrendelet eltérést engedélyezhet."
  b) az OTÉK 1. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:
"(5) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek megvalósítására vonatkozó szabályokat - az üdülő és a munkásszállás kivételével - külön jogszabály állapítja meg."

Az Európai Közösségek jogszabályaihoz való közelítés

27. §

E rendelet - a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelettel, a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelettel, valamint az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló kormányrendelettel együtt - a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Tanács idegenforgalomra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtéséről szóló 95/57/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s.k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelethez

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények

173/2003. korm.rend. 1. mell.

1 Az ingatlantulajdonos (vagyonkezelő) által nyújtott szolgáltatás esetén
2 A ingatlan ideiglenes bérlője (üzemeltetője) által nyújtott szolgáltatás esetén

2. számú melléklet a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelethez

I. Az üdülő minősítési követelményei

Üdülő az a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely, amely legalább 3 szobával, illetve 11 férőhellyel rendelkezik, éves vendégforgalmának legalább 80%-ában igényjogosultak és hozzátartozóik számára szervezett vagy nem szervezett formában, legalább négy éjszakára kiterjedően szállást és ehhez kapcsolódó ellátást, valamint szabadidős szolgáltatást nyújt és legalább a "C" kategóriájú üdülő minősítési követelményeinek eleget tesz. Üdülő az is, amely az ellátást a szálláshely környezetében, illetve önellátó formában biztosítja. Gyermeküdülő az az üdülő, amely éves forgalmának legalább 80%-ában 6-18 éves korosztályú fiatalok üdültetésére szolgál.

"C" kategóriájú üdülő

A "C" kategóriájú üdülő legalább a következő szolgáltatásokat nyújtja:
1. 7-10 és 14-19 óráig recepciószolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet. Az éjszakai bejárás lehetősége biztosított.
2. Egy szobában legfeljebb 6 fekvőhely. Fekvőhelyenként legalább 4 m² alapterületet kell biztosítani.
3. A szobák berendezése, felszereltsége: 4 földszintes ágy és 2 pótágy. Az ágyak mérete legalább 80x190 cm. Az ágyak ágybetéttel, párnával, takaróval felszereltek. Ágynemű biztosítása nem kötelező. Fekvőhelyenként legalább egy szék, legalább egy asztal és egy-egy 30x60 cm alapterületű ruhásszekrény-egység. Világítás: szobánként legalább egy központi (mennyezeti) lámpa (világítótest).
4. Fűtés: fűtési időszakban legalább 20 °C hőmérséklet.
5. Vizesblokkok száma: szintenként, 15 férőhelyenként, nemenként elkülönített zuhanyozási lehetőség meleg vízzel és 10 férőhelyenként, nemenként elkülönített WC, a szobákban hideg-meleg folyóvizes kézmosási lehetőség biztosított.
6. Tájékoztatás a szolgáltatásokról és a menekülési útvonalról.
7. A közös tisztító helyiség mosógéppel, vasalóval, porszívóval felszerelt.
8. A közös helyiségben tv vagy rádió áll rendelkezésre.
9. Parkolás: a szálláshely környékén e célra kialakított, illetve igénybe vehető parkolóhelyen.
10. Helyben étkezési vagy főzési lehetőség.
11. Tárolási lehetőség hűtőszekrényben.
12. Szabadidős szolgáltatás: legalább kétféle beltéri és kétféle kültéri játék- és sporteszköz kölcsönzési lehetőség.

Gyermeküdülőnél többletkövetelmény:
13. A szobák berendezése, felszereltsége: ágynemű-biztosítás.
14. Textilváltás:
  - ágynemű: új vendég esetén kötelező az ágyneműcsere,
  - fürdőszobai textíliák: legalább egyszer hetente.
15. Takarítás: legalább kétszer hetente.
16. Betegszoba kialakítása 50 férőhelyenként egy ággyal, kis létszámú elhelyezés biztosításával.
17. Gyermekeknek játszószoba áll rendelkezésre.

"B" kategóriájú üdülő

A "B" kategóriájú üdülő megfelel a "C" kategóriában meghatározott és a következő feltételeknek:
1. 7-22 óráig recepciószolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet.
2. Egy szobában legfeljebb 4 fekvőhely. Fekvőhelyenként legalább 5 m² alapterület áll rendelkezésre.
3. A szobák berendezése, felszereltsége: 2 ágy és 2 pótágy. Ágynemű-biztosítás. A szobákban a fekvőhelyszámnak megfelelő ruhásszekrény-egység áll rendelkezésre. Világítás: ágyanként helyi világítás.
4. Vizesblokkok száma: a szobák több mint 80%-a zuhanyzóval és WC-vel felszerelt.
5. Textilváltás:
  - ágynemű: új vendég esetén kötelező az ágyneműcsere,
  - fürdőszobai textíliák: legalább egyszer hetente.
6. Takarítás: legalább kétszer hetente.
7. A recepción napilapok állnak rendelkezésre, tájékoztató a településen igénybe vehető szolgáltatásokról és kulturális programokról.
8. A közös helyiségben színes tv áll rendelkezésre.
9. Telefon: a recepción áll rendelkezésre.
10. Tárolási lehetőség szintenként hűtőszekrényben.
11. A vendégek részére legalább félpanziós ellátás, kétféle menüválasztékkal.
12. Szabadidős szolgáltatás: legalább háromféle beltéri és ötféle kültéri játék- és sporteszköz, valamint napozóágy és napernyő kölcsönzési lehetőség.

Gyermeküdülőnél többletkövetelmény:
13. Gyermekjátszótér.

"A" kategóriájú üdülő

Az "A" kategóriájú üdülő megfelel a "B" kategóriában meghatározott és a következő feltételeknek:
1. A szobák több mint 80%-a terasszal vagy erkéllyel rendelkezik.
2. A szobák berendezése, felszereltsége: rádió, színes tv.
3. Vizesblokkok száma: valamennyi szoba zuhanyzóval vagy fürdőszobával és WC-vel felszerelt.
4. Textilváltás:
  - ágynemű: legalább egyszer hetente,
  - fürdőszobai textíliák: legalább kétszer hetente.
5. Takarítás: legalább kétnaponta.
6. A recepción a vendég kérésére információs és helyfoglalási szolgáltatás.
7. Lift, parkolók: az OTÉK rendeletben előírtak szerint.
8. Tárolási lehetőség: szobánként hűtőszekrényben.
9. Étel-, italkínálat:
  - étel: a vendég választása szerint fél- vagy teljes panziós ellátás, kérésre vegetáriánus ételekkel,
  - ital: legalább a főétkezések időszakában.
10. Szabadtéri sportlétesítmény (sportpálya) áll a vendégek rendelkezésére.

II. A gyermek- és ifjúsági tábor minősítési követelményei

Gyermek- és ifjúsági tábor az a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely, amely legalább 30 férőhellyel rendelkezik, éves forgalmának legalább 80%-ában a 6-26 éves korosztályú fiatalok és kísérőik számára kifejezetten e célra kialakított vagy átalakított létesítményben szervezett vagy nem szervezett formában, legalább négy éjszakára kiterjedően szállást és ehhez kapcsolódó ellátást, valamint szabadidős szolgáltatást nyújt és legalább a "B" kategóriájú gyermek- és ifjúsági tábor minősítési követelményeinek eleget tesz. Gyermek- és ifjúsági tábor az is, amely a szállást a tábor területén telepített sátortáborban, illetve az ellátást a szálláshely környezetében biztosítja.

"B" kategóriájú gyermek- és ifjúsági tábor

A "B" kategóriájú gyermek- és ifjúsági tábor legalább a következő szolgáltatásokat nyújtja:
1. 7-10 óráig és 14-19 óráig recepciószolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet.
2. A hálóhelyiségben ágyanként legalább 3 m² alapterületet, illetve 8 m³ térfogategységet kell biztosítani. (Az emeletes ágy a minimális alapterület, illetve térfogategység szempontjából egy ágynak számít.)
3. A hálóhelyiségek berendezése, felszereltsége: ágy/emeletes ágy (fekvőfelület mérete legalább 60x190 cm). Az ágyak ágybetéttel, párnával, takaróval felszereltek. Ágynemű-biztosítás. A szobákban a fekvőhelyszámnak megfelelő szék, legalább egy asztal és férőhelyenként egy 30x60 cm alapterületű ruhásszekrény-egység. Világítás: szobánként legalább egy központi (mennyezeti) lámpa (világítótest).
4. Fűtés: fűtési időszakban legalább 20 °C hőmérséklet.
5. Vizesblokkok száma: szintenként 10 férőhelyenként, nemenként elkülönített zuhanyozási lehetőség meleg vízzel és 20 férőhelyenként, nemenként elkülönített WC.
6. Textilváltás:
  - fürdőszobai textíliák: legalább egyszer hetente.
7. Takarítás: legalább kétszer hetente.
8. Tájékoztatás a szolgáltatásokról és a menekülési útvonalról.
9. A közös helyiségben tv áll rendelkezésre.
10. Tárolási lehetőség szintenként hűtőszekrényben.
11. Étkezés: teljes ellátás, menürendszerben.
12. Csomagmegőrzési és egyéni értékmegőrzési lehetőség.
13. Betegszoba kialakítása 50 férőhelyenként egy ággyal, kis létszámú elhelyezés biztosításával.
14. Szabadidős szolgáltatás: legalább háromféle beltéri és négyféle kültéri játék- és sporteszköz kölcsönzési lehetőség. Gyermekeknek játszószoba áll rendelkezésre.

"A" kategóriájú gyermek- és ifjúsági tábor

Az "A" kategóriájú gyermek- és ifjúsági tábor megfelel a "B" kategóriában meghatározott és a következő feltételeknek:
1. 7-22 óráig recepciószolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet.
2. Egy hálóhelyiségben legfeljebb 8 fekvőhely, ágyanként legalább 4 m² alapterületet, illetve 8 m³ térfogategységet kell biztosítani.
3. Világítás: szobánként a központi világításon kívül kiegészítő (helyi) világítás.
4. Textilváltás:
  - ágynemű: legalább egyszer hetente,
  - fürdőszobai textíliák: legalább kétszer hetente.
5. Takarítás: legalább kétnaponta.
6. A recepción tájékoztató a településen igénybe vehető szolgáltatásokról és kulturális programokról.
7. A közös helyiségben színes tv áll rendelkezésre.
8. Étkezés: teljes ellátás, kétféle menüválasztékkal.
9. Telefon: a recepción áll rendelkezésre.
10. Kiegészítő szolgáltatás: postai értékcikk-árusítás, levélpostai küldemények továbbítása.
11. Szabadidős szolgáltatás: legalább négyféle beltéri és ötféle kültéri játék- és sporteszköz kölcsönzési lehetőség, valamint szabadtéri sportlétesítmény (sportpálya), gyermekeknek játszótér áll rendelkezésre.

Telepített sátortábor

A gyermek- és ifjúsági táborban telepített sátortábor:
  a) az alkalmazott normál-, illetve könnyű sátrak hálóterületére, tiszta magasságára, légterére, szellőzésére és befogadóképességére vonatkozó előírások közül megfelel legalább az egyik előírásnak és minden más feltétel vonatkozásában a b) pont 1-3. és 7. számú feltételeinek:
    1. MSZ ISO 5912: N (normál) típusú táborozó sátrak követelményei és vizsgálata,
    2. MSZ ISO 5913: 1 (könnyű) típusú táborozó sátrak követelményei és vizsgálata;
  b) minden más esetben megfelel a nomád táborhely minősítési feltételeinek és az alábbi feltételeknek:
    1. A sátortábor infrastrukturális feltételeit és szolgáltatásait a gyermek- és ifjúsági tábor minősítési feltételei szerint biztosítja.
    2. Az egyes sátrak és az egészségügyi helyiségek között éjszakai megvilágítással ellátott utak (csapadékmentesített járófelületek) kiépítettek.
    3. A telepített sátor szerkezeti kialakítása és rögzítése a helyben szokásos időjárási behatások ellen megfelelő védelmet nyújt, a sátor anyaga átszellőző vagy szellőző nyílásokkal, illetve ablakokkal rendelkezik.
    4. A sátorban legalább 75 cm széles, éjszakai irányfénnyel ellátott közlekedő (csapadékmentesített járófelület) kialakított.
    5. Fekvőhelyenként legalább 2 m² alapterületet, illetve átszellőző ponyva esetén 4 m³, minden más esetben 8 m³ térfogategységet kell biztosítani.
    6. Berendezés, felszereltség: ágy/matrac (a fekvőfelület mérete legalább 60x190 cm). A matrac nem helyezhető közvetlenül a földre. A fekvőhelyek párnával, takaróval felszereltek. Ágynemű-biztosítás. Csomagtárolási lehetőség.
    7. A telepített sátor tisztán tartása, állagának megóvása biztosított.

III. A nomád táborhely minősítési követelményei

Nomád táborhely az a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely, amelyet sátorral érkező csoport számára közművesítetlen területen jelöltek ki és állandó felépítményekkel nem rendelkezik.

A nomád táborhely megfelel legalább a következő feltételeknek:
1. A rendelkezésre álló terület legalább 150 m² vagy a területen legalább 6 lakósátor (20 fő) és 3 kiszolgáló sátor helyezhető el.
2. A táborhely területe pormentes, a csapadékvíz elvezetése megoldott.
3. A táborhely ivóvíz- és mosdóvízellátása arra alkalmas vízminőségű kút vagy forrás útján megoldott. Ennek hiányában
  - az ivóvízellátás vízszállítás vagy palackos ivóvíz útján,
  - a mosdóvízellátás arra alkalmas vízminőségű patak vagy vízszállítás útján biztosított.
4. A keletkezett szennyvíz elhelyezése helyi elszikkasztás útján biztosított.
5. A keletkezett fekália
  - űrgödörben való elhelyezése és rendszeres földelése, fertőtlenítése, illetve
  - vegyszeres semlegesítése és kémiai ürítő helyre szállítása biztosított.
6. A szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék jellege szerint
  - az ételmaradék emésztőgödörben való helyi elhelyezése,
  - a lebomló hulladékok elföldelése,
  - minden más hulladék kommunális szemétgyűjtő helyre szállítása biztosított.
7. Tisztálkodási lehetőség: mosdósátorban vagy takart területen, nemenként térben és/vagy időben elkülönítetten megoldott. Mosakodáshoz 5 férőhelyenként egy mosdótálat, zuhanyozáshoz 10 férőhelyenként egy hideg vizes zuhanyozót kell biztosítani. Zuhanyozási lehetőség hiányában hetente két alkalommal alkalmas módon, illetve helyen meleg vizes mosakodási lehetőség biztosított.
8. Az illemhelyhasználat (árnyékszék vagy mobil eszköz segítségével) személyenként elkülönítetten megoldott, 20 férőhelyenként egy illemhelyet kell biztosítani.
9. A nyersanyagok előkészítése és az ételkészítés főzősátorban, mobil eszközben vagy ponyvatetővel védett szabad területen higiénikusan megoldott.
10. Az étkeztetés étkezősátorban vagy ponyvatetővel védett szabad területen megoldott.
11. A háromfázisú (kombinált mosogatószer esetén kétfázisú) mosogatás mobil eszközben vagy elkülönített mosogatótálak útján higiénikusan megoldott.

IV. A hegyi menedékház minősítési követelményei

Hegyi menedékház az a természeti környezetben álló, turista célokra szolgáló, nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely, amely igénybe vehető több éjszakának az időjárástól védett módon való eltöltésére. Hegyi menedékháznak minősül a sportlétesítmény, közintézmény, egyházi intézmény helyiségében fekvőhelyek elhelyezésével kialakított ideiglenes szálláshely is.

"C" kategóriájú hegyi menedékház (kulcsosház)

A "C" kategóriájú hegyi menedékház (kulcsosház) állandó felügyelet nélkül üzemel és a szálláshely-szolgáltatás mellett önellátó formában étkezési lehetőséget biztosít.

A kulcsosház legalább a következő szolgáltatásokat nyújtja:
1. Az épület közvetlen környezete pormentes, a csapadékvíz elvezetése megoldott.
2. A szálláshely ivóvíz- és mosdóvízellátása arra alkalmas vízminőségű kút vagy forrás útján megoldott. Ennek hiányában
  - az ivóvízellátás vízszállítás vagy palackos ivóvíz útján,
  - a mosdóvízellátás arra alkalmas vízminőségű patak vagy vízszállítás útján biztosított.
3. A keletkezett szennyvíz elhelyezése helyi elszikkasztás útján biztosított.
4. A keletkezett fekália űrgödörben való elhelyezése és rendszeres földelése, fertőtlenítése biztosított.
5. A szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék jellege szerint
  - az ételmaradék emésztőgödörben való helyi elhelyezése,
  - a lebomló hulladékok elföldelése,
  - minden más hulladék kommunális szemétgyűjtő helyre szállítása biztosított.
6. A hálóhelyiségben fekvőhelyenként legalább 3 m² alapterületet vagy 8 m³ térfogategységet kell biztosítani. (Az emeletes ágy a minimális alapterület, illetve térfogategység szempontjából egy ágynak számít.)
7. A hálóhelyiség berendezése, felszereltsége: ágy/emeletes ágy (fekvőfelület legalább 80x190 cm), illetve matracszállás (fekvőfelület legalább 50x190 cm). Az ágyakon ágybetét van. Ágynemű biztosítása nem kötelező. Az ágyszámnak megfelelő ülő alkalmatosság, legalább egy asztal és férőhelyenként egy 30x60 cm alapterületű ruhásszekrény-egység. Világítás: hagyományos egyedi világítóeszköz.
8. Fűtés: hagyományos egyedi fűtés (a szezonálisan üzemelő kulcsosházak kivételével).
9. Tisztálkodási lehetőség: a szálláshelyen vagy takart területen megoldott. Mosakodáshoz 20 női és 30 férfi férőhelyenként egy-egy mosdótál.
10. Takarítás: távozáskor kötelező.
11. Üzemeltetési utasítás és tájékoztató a menekülési útvonalról.
12. Étkezés önellátással. A közös helyiségben teakonyha és edényzet áll rendelkezésre. Kis befogadóképességű épület esetén egy légterű kialakítás.
13. A háromfázisú (kombinált mosogatószer esetén kétfázisú) mosogatás elkülönített mosogatótálak útján higiénikusan megoldott.

"B" kategóriájú hegyi menedékház (kulcsosház)

A "B" kategóriájú kulcsosház megfelel a "C" kategóriában meghatározott és a következő feltételeknek:
1. A hálóhelyiségben fekvőhelyenként legalább 4 m² alapterületet vagy 8 m³ térfogategységet kell biztosítani. (Az emeletes ágy a minimális alapterület, illetve térfogategység szempontjából egy ágynak számít.)
2. A hálóhelyiség berendezése, felszereltsége: az ágyak párnával, takaróval felszereltek. Szobánként a fekvőhelyszámnak megfelelő szék.
3. Fűtés: hagyományos vagy modern egyedi fűtés (a szezonálisan üzemelő kulcsosházak kivételével).
4. Az ivóvízellátás közkút vagy vezetékes víz útján biztosított.
5. Vizesblokkok száma: legalább 10 férőhelyenként, nemenként elkülönített mosdási lehetőség és 15 férőhelyenként, nemenként elkülönített zuhanyozási lehetőség, valamint 20 férőhelyenként, nemenként elkülönített vízöblítéses WC.

"A" kategóriájú hegyi menedékház (turistaház)

Az "A" kategóriájú hegyi menedékház (turistaház) állandó felügyelettel üzemel és a szálláshely-szolgáltatás mellett veszélyhelyzetbe került turisták elhelyezésére és csoportos elsősegélynyújtásra is felkészült.

A turistaház legalább a következő szolgáltatásokat nyújtja:
1. 7-10 óráig és 14-19 óráig recepciószolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet. Az éjszakai bejárás lehetősége biztosított.
2. A hálóhelyiségben fekvőhelyenként legalább 4 m² alapterületet vagy 8 m³ térfogategységet kell biztosítani (az emeletes ágy a minimális alapterület, illetve térfogategység szempontjából egy ágynak számít).
3. A hálóhelyiség berendezése, felszereltsége: ágy/emeletes ágy (fekvőfelület legalább 80x190 cm). Az ágyak ágybetéttel, párnával, takaróval felszereltek. Ágynemű biztosítása nem kötelező. A fekvőhelyszámnak megfelelő szék, legalább egy asztal és férőhelyenként egy 30x60 cm alapterületű ruhásszekrény-egység. Világítás: szobánként legalább egy központi (mennyezeti) lámpa (világítótest).
4. Fűtés: fűtési időszakban legalább 20 °C hőmérséklet.
5. Vizesblokkok száma: legalább 20 női és 30 férfi férőhelyenként mosdási lehetőség, valamint 20 női és 30 férfi férőhelyenként egy vízöblítéses WC.
6. Takarítás: legalább hetente, új vendég esetén kötelező a takarítás.
7. Tájékoztatás a szolgáltatásokról és a menekülési útvonalról.
8. A közös helyiségben tv vagy rádió áll rendelkezésre.
9. A turistaházban vagy közelében legalább reggelizési lehetőség.
10. Csoportos mentőfelszerelés áll rendelkezésre.

Matracszállás

Matracszállás a hegyi menedékházban melegburkolaton vagy emelvényen kialakított, egymástól el nem választható fekvőhelyekből álló fekvőhelysor. Matracszállásnak minősül a sportlétesítmény, közintézmény, egyházi intézmény helyiségében tornaszőnyeg vagy más derékalj felhasználásával kialakított ideiglenes szálláshely is.

A matracszállás megfelel legalább a következő feltételeknek:
1. A matracszállás infrastrukturális feltételeit és szolgáltatásait a befogadó létesítmény (turistaház, kulcsosház) minősítési feltételei szerint biztosítja.
2. A matracszállás belmagassága legalább 190 cm, tetőtérben kialakított matracszállás esetén a helyiség gerincvonalában legalább 240 cm, a fekvőhely lábrészénél legalább 60 cm. Emeletes fekvőhely-kialakítás legalább 240 cm belmagasságú tetőtéri részen megengedett.
3. A tetőtérben kialakított matracszállás legalább 190 cm belmagasságú és - a kéményáttöréseket kivéve - legalább 80 cm széles homogén közlekedő felülettel rendelkezik.
4. A hálóhelyiségben férőhelyenként 1,5 m² alapterületet (fekvőfelület: legalább 50x190 cm) vagy 8 m³ térfogategységet kell biztosítani (az emeletes fekvőhely a minimális alapterület, illetve térfogategység szempontjából egy fekvőhelynek számít). Ágyfelszerelés biztosítása nem kötelező.

Szükségszállás

Szükségszállás a rendkívüli helyzetbe (4. § 13. pont) került turisták számára a hegyi menedékház nem szálláshely rendeltetésű részegységében egy éjszakára kialakított ideiglenes szálláshely.

A szükségszállás megfelel legalább a következő feltételeknek:
1. A szükségszállás infrastrukturális feltételeit és szolgáltatásait a befogadó létesítmény (turistaház) minősítési feltételei szerint biztosítja.
2. A fekvő felület kialakítása a helyiség (étkező, társalgó) bútorzatának alkalmas elrendezésével, vagy matracszállás-jelleggel biztosítható.
3. A szükségszálláson férőhelyenként 1,5 m² alapterületet (fekvőfelület: legalább 50x190 cm) vagy 8 m³ térfogategységet kell biztosítani.

V. A bivakszállás minősítési követelményei

Bivakszállás az a természeti környezetben található, turista célokra szolgáló, állandó felügyelet nélküli egyszerű létesítmény vagy telepített mobil eszköz (pl. konténer, járműfelépítmény), mely jellemzően rendkívüli helyzetbe (4. § 13. pont) került turisták számára alkalmas és igénybe vehető egy éjszakának a természetben, időjárástól védett módon való eltöltésére. A bivakszállás önellátó formában működik és egyéb szolgáltatást nem biztosít. Bivakszállásnak minősül a természeti alakulat külvilágtól állandó fallal elhatárolt részében kialakított szálláshely is.

A bivakszállás:
a) Telepített mobil eszközként megfelel a biztonsági szellőzésre, kialakításra és konstrukcióra, valamint belső berendezésre és menekülési útvonalra vonatkozó alábbi előírások közül legalább az egyik előírásnak és minden más feltétel vonatkozásában a b) pontban rögzített feltételeknek:
  1. MSZ EN 1647: szabadidő-lakójárművek. Vontatható nyaralók. A lakóterületre vonatkozó egészségi és biztonsági intézkedések és MSZ EN 721: Biztonsági szellőzésre vonatkozó követelmények,
  2. 11/1976. (VIII. 3.) EüM rendelet a munkásszállások egészségügyi szabályairól. Melléklet IV. A mozgószállások egészségügyi szabályai;
b) Létesítményként megfelel legalább a következő feltételeknek:
  1. A szállás és közvetlen környezete területe pormentes, a csapadékvíz elvezetése megoldott.
  2. Minden oldalán zárt, ajtóval, ablakkal vagy szellőzővel és felülvilágítóval, valamint kéménykivezetéssel rendelkező építmény vagy telepített eszköz. Belmagassága középen legalább 180 cm.
  3. Legfeljebb 15 fő egyidejű elhelyezésére szolgál. Fekvőhelyenként 1,5 m² alapterületet (fekvőfelület: legalább 50 x 190 cm) vagy 8 m³ térfogategységet kell biztosítani (az emeletes fekvőhely a minimális alapterület, illetve térfogategység szempontjából egy fekvőhelynek számít).
  4. Berendezés, felszereltség: matracszállásnak megfelelő fekvőhelysor. Emeletes fekvőhely-kialakítás legalább 240 cm belmagasságnál megengedett. Asztal vagy étkezőpult, férőhelyenként egy fogas, takarítóeszköz, elsősegélynyújtó felszerelés.
  5. Fűtés: hagyományos fűtőberendezés.
  6. Egészségügyi helyiség: egy árnyékszék, távolsága a bivakszállástól legfeljebb 50 m.

VI. A pihenőház minősítési követelményei

Pihenőház az a hivatali szállás - nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásának időszakában -, amely éves forgalmának legalább 80%-ában a munkavégzéssel kapcsolatban a távollakó, másutt bejelentett lakással rendelkező dolgozók részére e célra létesített vagy átalakított, végleges vagy ideiglenes rendeltetésű létesítményben átmeneti vagy huzamos ideig szállást, valamint konyha-, illetve étkezőhasználati lehetőséget biztosít és legalább a "C" kategóriájú pihenőház minősítési követelményeinek eleget tesz. Pihenőháznak minősül különösen a munkásszállás - ideértve a nőtlen- és a nővérszállást is.

"C" kategóriájú pihenőház (munkásszállás)

A "C" kategóriájú pihenőház legalább a következő szolgáltatásokat nyújtja:
1. Portaszolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet. Az éjszakai bejárás lehetősége biztosított.
2. Nemek szerint elkülönített hálóhelyiségek. Egy hálóhelyiségben legfeljebb 10 fekvőhely. Fekvőhelyenként legalább 5 m² alapterület vagy 8 m³ térfogategységet kell biztosítani.
3. A hálóhelyiség berendezése, felszereltsége: ágy (fekvőfelület legalább 90x200 cm). Emeletes ágy nem alkalmazható. Az ágyak ágybetéttel, párnával, takaróval felszereltek. Ágynemű-biztosítás. A fekvőhelyszámnak megfelelő szék, legalább egy asztal, férőhelyenként egy 60x60 cm alapterületű ruhásszekrény-egység és egy éjjeliszekrény/falipolc. Világítás: szobánként legalább egy központi (mennyezeti) lámpa (világítótest).
4. Fűtés: fűtési időszakban legalább 20 °C hőmérséklet.
5. Vizesblokkok száma: nemenként 5 főre egy mosdó vagy mosdócsap, 15 főre legalább egy zuhanyozó, továbbá 20 női és 25 férfi férőhelyenként egy-egy WC és 15 férfi férőhelyenként egy piszoár.
6. Textilváltás:
  - ágynemű: legalább kéthetente, új vendég esetén kötelező az ágyneműcsere.
7. Takarítás:
  - a szobákban: kétnaponta, kivéve, ha a vendéggel kötött külön megállapodásból más következik,
  - a közös helyiségekben: kétnaponta.
8. Tájékoztatás a szolgáltatásokról és a menekülési útvonalról.
9. Lift, parkolók: az OTÉK rendeletben előírtak szerint.
10. Tárolási lehetőség férőhelyenként legalább 0,27 m³ térfogategységű élelmiszer-tároló rekeszben és 50 férőhelyenként egy hűtőszekrényben.
11. Csomagtárolási lehetőség külön helyiségben.
12. A közös használatú mosóhelyiség mosógéppel, a vasalóhelyiség vasalóval felszerelt.
13. 50 fő feletti szálláshelyen nappali tartózkodó helyiség. Kisebb szálláshelyen a tartózkodó helyiség kivételesen elhagyható, helyette a hálóhelyiségekben - megfelelő helyet biztosítva - kell az asztalokat és a székeket elhelyezni.
14. Konyha/étkező helyiség berendezése, felszereltsége: szintenként, 25 férőhelyenként egy főzőlap és 50 férőhelyenként egy kétrészes mosogató, legalább egy asztal és egy konyhaszekrény/tárolópolc.
15. Betegszoba kialakítása 50 férőhelyenként egy ággyal, kis létszámú elhelyezés biztosításával.

"B" kategóriájú pihenőház (munkásszállás)

A "B" kategóriájú pihenőház megfelel a "C" kategóriában meghatározott és a következő feltételeknek:
1. Egy szobában legfeljebb 5 fekvőhely. Fekvőhelyenként legalább 5 m² alapterületet kell biztosítani. Családok részére elválasztott szálláshelyrész biztosított.
2. Világítás: szobánként a központi világításon kívül ágyanként helyi világítás biztosítása.
3. Vizesblokkok száma: a szobákban hideg-meleg folyóvizes kézmosási lehetőség biztosított.
4. Telefon: a portán vagy a gondnoki lakásban áll rendelkezésre.
5. A közösségi helyiségben televízió vagy rádió, könyvek, folyóiratok, játékok állnak rendelkezésre.
6. Növényzettel vagy más módon elkülönített és kertszerűen kialakított szabad tér áll rendelkezésre, a férőhelyszám 1/3-ának megfelelő mennyiségű kerti bútor biztosított.

"A" kategóriájú pihenőház (vendégszállás)

Vendégszállás az a szállás - nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásának időszakában -, amelyet éves forgalmának legalább 80%-ában a hivatalos kiküldöttek részére többnapos feladatellátásuk céljára kialakított, kis létszámú elhelyezést és konyha-, illetve étkezőhasználati lehetőséget biztosító önálló rendeltetési (rész-)egységként üzemeltetnek. Vendégszobának minősül az alkotóházban és a kutatószálláson biztosított elhelyezés is.

Az "A" kategóriájú pihenőház legalább a következő szolgáltatásokat nyújtja:
1. A szálláshely közelében a szálláshely igénybevételét biztosítani képes ügyelet. Az éjszakai bejárás lehetősége biztosított.
2. Egy szobában legfeljebb 4 fekvőhely (2 ágy és 2 pótágy). Fekvőhelyenként legalább 4 msup2; alapterületet kell biztosítani.
3. A hálóhelyiség berendezése, felszereltsége: ágy/pótágy. Az ágyak fekvő felülete legalább 90x200 cm, a pótágyak fekvőfelülete legalább 80x190 cm. Emeletes ágy nem alkalmazható. Az ágyak ágybetéttel, párnával, takaróval felszereltek. Ágynemű-biztosítás. A fekvőhelyszámnak megfelelő szék, legalább egy asztal, férőhelyenként egy 60x60 cm alapterületű ruhásszekrény-egység és egy éjjeliszekrény/falipolc. Rádió vagy televízió. Világítás: szobánként legalább egy központi (mennyezeti) lámpa (világítótest) és legalább ágyanként helyi világítás.
4. Fűtés: fűtési időszakban legalább 20 °C hőmérséklet.
5. Vizesblokkok száma: két szobánként közös zuhanyzó vagy fürdőszoba és WC, a szobákban hideg-meleg folyóvizes kézmosási lehetőség biztosított.
6. Textilváltás:
  - ágynemű: legalább egyszer hetente, új vendég esetén kötelező az ágyneműcsere,
  - fürdőszobai textíliák: legalább kétszer hetente, kivéve, ha a vendéggel kötött külön megállapodásból más következik.
7. Takarítás: legalább kétnaponta, kivéve, ha a vendéggel kötött külön megállapodásból más következik.
8. Tájékoztatás a szolgáltatásokról és a menekülési útvonalról.
9. Tárolási lehetőség: két szobánként közös hűtőszekrényben.
10. Főzési lehetőség: két szobánként közös, felszerelt konyha/főzőfülke.

VII. A diákotthon, kollégium minősítési követelményei

Diákotthon, kollégium az a kiegészítő-/melléktevékenységként nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást nyújtó szálláshely, amely főtevékenységként a tanuló (hallgató, diák) tanulmányaival összefüggő lakhatását és nevelését biztosító oktatási-nevelési intézményi egységként működik és legalább a "B" kategóriájú diákotthon, kollégium minősítési követelményeinek eleget tesz.

"B" kategóriájú diákotthon, kollégium

A "B" kategóriájú diákotthon, kollégium legalább a következő szolgáltatásokat nyújtja:
1. 7-10 óráig és 14-19 óráig portaszolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet. Az éjszakai bejárás lehetősége biztosított.
2. Nemek szerint elkülönített hálóhelyiségek. A hálóhelyiségben fekvőhelyenként legalább 4 m² alapterületet, illetve 8 m³ térfogategységet kell biztosítani. (Az emeletes ágy a minimális alapterület, illetve térfogategység szempontjából egy ágynak számít.)
3. A hálóhelyiségek berendezése, felszereltsége: ágy/emeletes ágy (fekvőfelület legalább 80x190 cm). Az ágyakon ágybetét van. Ágynemű biztosítása nem kötelező. A fekvőhelyszámnak megfelelő szék, legalább egy asztal, csomagtárolási lehetőség. Világítás: szobánként legalább egy központi (mennyezeti) lámpa (világítótest).
4. Fűtés: fűtési időszakban legalább 20 °C hőmérséklet.
5. Vizesblokkok száma: nemenként elkülönített mosdási vagy zuhanyozási lehetőség és 15 férőhelyenként, nemenként elkülönített WC.
6. Takarítás: legalább egyszer hetente, új vendég esetén kötelező a takarítás.
7. Tájékoztatás a szálláshelyen igénybe vehető szolgáltatásokról és a menekülési útvonalról.
8. A közös helyiségben tv vagy rádió áll rendelkezésre.
9. Tárolási lehetőség hűtőszekrényben.
10. A szálláshelyen főzési vagy a szálláshely közelében étkezési lehetőség.
11. Betegszoba kialakítása 50 férőhelyenként egy ággyal, kis létszámú elhelyezés biztosításával.

"A" kategóriájú diákotthon, kollégium

Az "A" kategóriájú diákotthon, kollégium megfelel a "B" kategóriában meghatározott és a következő feltételeknek:
1. 7-22 óráig portaszolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet.
2. Egy hálóhelyiségben legfeljebb 8 fekvőhely. A hálóhelyiségben fekvőhelyenként legalább 5 m² alapterületet, illetve 8 m³ térfogategységet kell biztosítani.
3. A hálóhelyiség berendezése, felszereltsége: az ágyak párnával, takaróval felszereltek. Ágynemű-biztosítás. Férőhelyenként 30x60 cm alapterületű ruhásszekrény-egység.
4. Vizesblokkok száma: nemenként 8 főre egy mosdó és 15 főre legalább egy zuhanyozó hideg-meleg vizes zuhanyozási lehetőséggel, valamint 10 férőhelyenként, nemenként elkülönített WC.
5. Textilváltás:
  - ágynemű: új vendég esetén kötelező az ágyneműcsere.
6. Takarítás: legalább kétszer hetente.
7. Tájékoztató a településen igénybe vehető szolgáltatásokról és kulturális programokról.
8. A közös helyiségben színes tv áll rendelkezésre.
9. Telefon: a portán áll rendelkezésre.
10. Csomagmegőrzési lehetőség.
11. Szabadidős szolgáltatás: legalább kétféle beltéri és kétféle kültéri játék- és sporteszköz kölcsönzési lehetőség.

3. számú melléklet a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelethez

Nyilvántartás a .......................................... önkormányzat területén működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyekről

173/2003. korm.rend. 3. mell.

1 EK = engedély kiadása, EM = engedély módosítása, EV = engedély visszavonása
2 FN = állandó felügyelet nélkül üzemelő szálláshely, KI = kiegészítő-/melléktevékenységként végzett szálláshely-szolgáltatás
3 2. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek

 2.1 Üdülő
  2.11 Üdülő
  2.12 Gyermeküdülő
2.2 Gyermek- és ifjúsági tábor
  2.21 Gyermek- és ifjúsági tábor
  2.22 Telepített sátortábor
2.3 Nomád táborhely
2.4 Hegyi menedékház
  2.41 Turistaház
  2.42 Kulcsosház
  2.43 Matracszállás
2.5 Bivakszállás
2.6 Pihenőház
  2.61 Munkásszállás
  2.62 Vendégszállás
2.7 Diákotthon, kollégium
4 1 = állandó jelleggel nyitva tartó szálláshely, 2 = idényjelleggel nyitva tartó szálláshely, 3 = eseti jelleggel nyitva tartó szálláshely
5 1 Állami (központi költségvetési) szerv
2 Települési önkormányzat
3 Megyei (fővárosi) önkormányzat
4 Egyház
5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet
6 Jogi személyiségű vállalkozás
7 Jogi személyiség nélküli vállalkozás
8 Természetes személy
9 Egyéb

4. számú melléklet a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelethez

...........................Önkormányzat
.........../20........./szám
Nyilvántartási szám........./20........

Üzemeltetési engedély

A 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet alapján a ................................................ szolgáltató részére ................................... helységben .................................. út (utca, tér, külterület) ........... szám (hrsz.) alatt nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely üzemeltetését ........................... elnevezéssel engedélyezem.

A szolgáltató székhelye: ...................................... város ....... kerület ....................... utca ....... szám.
A szolgáltató statisztikai számjele: ..........................................
A szolgáltató a szolgáltatást főtevékenységként - kiegészítő-(melléktevékenységként végzi.*
A szálláshely állandó felügyelettel - állandó felügyelet nélkül üzemel.*
A szálláshely állandó jelleggel - idényjelleggel - alkalmi jelleggel üzemel.*
A szállástípus és az engedélyezett altípusok megnevezése, jelzőszáma és a szolgáltatás SZJ-száma:**

173/2003. korm.rend. 4. mell.

A következő tevékenységek folytatását - a szakhatóság hozzájárulása hiányában - nem engedélyezem:
................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

Kelt: ........................ 20..... ................... hó ....... nap.

P. H.

..........................................................
aláírás

* A nem kívánt rész törlendő
** Egy üzemeltetési engedély több altípust is tartalmazhat

5. számú melléklet a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelethez

A bivakszállás üzemeltetési utasítása
(általános rész)

a) A bivakszállás igénybevételére vonatkozó általános szabályok:
  1. A szálláshely huzamosabb tartózkodásra nem vehető igénybe.
  2. A szálláshelyen az engedélyezett férőhelyszámnál nagyobb létszámban tartózkodni tilos.
  3. A fekvőhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.
  4. A később érkező, menedékre, elsősegélyre szoruló személyek előnyt élveznek, elhelyezésük érdekében teltház esetén a legkorábban érkezetteknek el kell hagyniuk a szálláshelyet.
  5. A fekvőhelyek felszerelést (derékalj, takaró, párna) nem biztosítanak, azt egyénileg kell vinni.
  6. A szálláshelyen dohányozni és - a kályha kivételével - nyílt lángot használni tilos.
  7. A szálláshelyet mások számára hozzáférhetetlen módon (kulcs, lakat) bezárni tilos, rövid távollét esetén a vagyon védelmét őrzés útján kell biztosítani.
b) A szálláshely elfoglalásakor elvégzendő tevékenységek:
  1. A szálláshely átszellőztetése.
  2. A kémény- és szellőzőnyílások dugulásmentességének ellenőrzése.
  3. A kályha kitakarítása.
  4. A szálláshely kitakarítása.
  5. A szálláshely közvetlen környezetének a használati biztonság szempontjai szerinti rendezése, az egészségügyi helyiséghez és a kijelölt vízvételi, illetve mosdóhelyhez vezető útvonalak járhatóvá tétele.
  6. Az egészségügyi helyiség kitakarítása, a higiénéhez szükséges takaróanyag (falevél, fűrészpor, hamu, homok, föld) felhalmozása.
  7. Ételmaradékok és lebomló hulladékok számára szemétgyűjtőhely kijelölése.
  8. Tüzelőanyag bekészítése.
  9. Kijelölt vízvételi, illetve mosdóhely esetén annak szükséges mértékű kitakarítása.
c) A szálláshely elhagyásakor elvégzendő tevékenységek:
  1. A szálláshely átszellőztetése.
  2. A kályha kitakarítása.
  3. A szálláshely kitakarítása.
  4. Az egészségügyi helyiség kitakarítása, az űrgödör takaróanyaggal való réteges fedése.
  5. A keletkezett ételmaradékok és lebomló hulladékok elföldelése.
  6. Elhasznált tüzelőanyag pótlása.
  7. A nyílászárók biztonságos rögzítése.
  8. Keletkezett egyéb hulladékok (egyszer használatos eszközök, göngyöleg) elszállítása.
d) A szálláshely elhagyását követően elvégzendő tevékenységek:
  1. Elszállított hulladékok kijelölt szemétgyűjtőbe helyezése.
  2. A bivakszállás üzemeltetésével, berendezésével, felszerelésével kapcsolatos észrevételek, hiányosságok bejelentése a szálláshely szerint illetékes jegyzőnek.