A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület
Közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Marcel Loubens barlangkutató Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 2.279.000 ezer Ft, a saját tőke 2.279.000 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 2. sz. melléklete tartalmazza, mely áll a mérlegből és a közhasznú Egyesületi eredmény kimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben az Egyesület 51 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt nem használta fel. A kapott támogatás összege visszautalásra került. Az eredménytelen felhasználás oka, hogy tárgyévben a többször módosított, NCA támogatási szabályok miatti Egyesületünk módosítási kérelmei érdemben nem kerültek elbírálásra. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 3. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 6. számú mellékletben láthatjuk.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest az Egyesületünk tartaléka (vagyona) 121 ezer Ft összeggel sikerült növelni. Az Egyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző évben sikerült a működési tartalékot tovább növelni, ebben az esztendőben már remélhetőleg nem kellett forrást elvonni a működésünk biztonsága érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 4. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Egyesületünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (5. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen 230 085 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 77 965 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A jelentős csökkenés oka az állami támogatások elmaradása – csökkenése nehézkes megszerzése (Megyei Önkormányzat, NSH), illetve rendszerének átalakítása (NCA). A kapott támogatások részletes bemutatását az 6. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Az egyesület, vezető tisztségviselői a 2011. évben nem részesültek juttatásokban (költségtérítés, megbízási díj, társadalmi jutalom), kizárólag a munkakörük teljesítéséhez szükséges tárgyi és anyagi támogatást kaptak. A kapott jutatások részletes bemutatását az 7. sz. melléklet tartalmazza.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1. A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 2011-ben a közhasznú feladatként meghatározottak közül megkülönböztetett figyelmet fordított az alábbiakra:

- A kutatótúrákon a barlangok természeti állapota megőrzésének érdekében a természetvédelmi előírásokat messzemenőkig szem előtt tartotta, az általunk kutatott barlangokat és az Egyesület kutatóházának környékén lévő barlangokat folyamatosan monitorozta azok természeti állapota szempontjából, a barlangokban esetlegesen előkerült hulladékot összeszedte és eltávolította. A lezárt barlangok zárását biztosító műtárgyakat figyelemmel kísérte, védelmében, javításában közreműködött.

- Vállalta a Létrás-tetői kutatóházának és annak környékén található barlangok bejáratának ellenőrzését, egyesületi kutató- és egyéb túrái során, és a barlangokkal kapcsolatosan észlelt illegális tevékenység (barlangajtó rongálása, engedély nélküli barlangtúra) felszámolásának kezdeményezését. Különös figyelemmel kísérte az egyesület által kutatott fokozottan védett, lezárt és lezáratlan, engedéllyel vagy anélkül látogatható barlangok bejárati lezárásait illetve azok természeti állapotát.

7.2. Az egyesület közhasznú feladatai körében együttműködését folytatta a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságával. Ezek révén az alábbi főbb feladatokat látta és látja el:

- Szakszerű barlangkutatási tevékenységet folytat a részére kiadott kutatási engedélyekben foglaltak szerint, melynek célja a felszín alatti természeti jelenségek feltárása, megismerhetőségének és védelmének biztosítása, valamint újabb potenciális denevér élőhelyek feltárása.

- Tudományos megfigyeléseket, méréseket végzett, úgymint: morfológiai, kőzettani, üledékföldtani megfigyeléseket, dőlés- és törésirányok mérését, cseppkőképződményekkel kapcsolatos genetikai vizsgálatokat, denevérmonitorozást, hőmérsékletmérést, vízszintmérést.

- Újabb barlangok, barlangszakaszok feltárásakor azok közhiteles barlangnyilvántartásba vételéhez szükséges tudományos alapkutatását (barlangjáratok felszín alatti kiterjedésének meghatározása, alap állapot felvétel, barlangkataszterezés, bejárati koordináta meghatározás, fotódokumentáció készítés) a feladatra szóló megbízás alapján végezte.

- Aktívan részt vett barlangi mentőgyakorlatok lebonyolításában, tagjai rendszeresen segítik a barlangban bajba jutottak felszínre juttatását, eltévedt gyerekek keresését. Az egyesület kutatóházát a barlangi mentés, illetve gyakorlása, a mentők felkészülése céljából fenntartja, mentés esetén háttérbázisként biztosítja azt.

- Az egyesület az érvényes kutatási engedélyek birtokában éves tevékenységéről - hasonlóan az 1979 óta folytatott gyakorlathoz - évkönyvben ad számot.

7.3 Rendezvényeink:

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület teret biztosít az egyesület tagjai mellett minden érdeklődő számára az ismeretek és tapasztalatok megszerzésre és tanfolyamain való részvételre. Az egyesület tevékenységeit nyilvánosság mellett végzi; tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapja útján nyilvánosságra hozza.

Az egyesület vezetőségi üléseit február. 23-án és július.21-én, szeptember 26-án, november 29-én, közgyűlését pedig március 30-án tartotta.

Egyesületünk a fennállása óta minden évben rendszeresen táborokat szervez, melyek nyilvánosak, azon bárki részt vehet. Programjaink az egyesületi honlapon elérhetőek. Programjaink a 2011-es évben az alábbiak voltak:


Tavaszi tábor (március 11-15.)
Gyerektábor (július 4-17.)
Nyári tábor (július 22. - augusztus 7.)
Téli tábor (december 27-31).
Nyílt nap (október 15.)

Új tagjaink:

A 2011.-ben három pártoló taggal gyarapodott az egyesület tagságának létszáma.

Miskolc, 2012. március 10.Vezetőség.


VisszaVissza a Főlaphoz